Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

patlayici maddeler

Giriş
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ VERİLEN İZİNLER

Nakilci Güvenlik Belgesi almak isteyenler

1-Dilekçe

2- Patlayıcı madde işleri ile iştigal edebileceğine dair sağlık kurulu raporu (devlet ya da Üniversite Hastanelerinden)

3- Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almak isteyenler

1-Dilekçe

2- Ateşleyici Yeterlilik Belgesi alabileceğine dair sağlık kurulu raporu (devlet ya da Üniversite Hastanelerinden)

3- Son bir yıl içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

4-Öğrenim Belgesi

(Yukarıdaki belgeler ile müracaat edenlerden durumu uygun olduğu anlaşılanlara EGM tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi verilir)

Patlayıcı Madde Satın Alma Ve Kullanma İzin Belgesi isteyenler

1-Dilekçe

2-Depolama İzin Belgesi

3-Depo Tespit tutanağı

4-Depo Denetleme Formu

5- İhtiyaç Raporu (mühendis tarafından)

6-Temsile Yetkili Kişi Taahhütnamesi

7-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi

8- Ateşleyici Taahhütnamesi

9-Nakilci Güvenlik Belgesi

10-Nakilci Taahhütnamesi

11- Nakilci Vekâletnamesi

12-İşe Dair Belge

13- Depo Muvafakat namesi

14-Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

15.Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Sicil Kayıt Sureti

Yivsiz Av Tüfeği, Av Malzemeleri ve Mermi Satış Bayiliği Açmak İsteyenler

1- Dilekçe

2- İşyeri kendisine ait ise tapu aslı ve fotokopisi, kira ise kira kontratı,

3- Av Bayiliği yapmasında sakınca bulunmadığına dair devlet ya da üniversite hastanelerinden alınacak sağlık(kurul) raporu

4- 6 adet fotoğraf

5- Noterden taahhütname (87/12028 sayılı patlayıcı maddeler tüzüğü ile 2521 Sayılı Kanun ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Tabancaları ve 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerine uyacağına dair)

 6- İşyeri için Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi​
 
 • PROTEKNİK MADDE İTHALİNDE İSTENECEK BELGELER
 • PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR
 • PATLAYICI MADDELER/SATIN ALMA VE KULLANMA VE KULLANMA İŞLEMLERİ
 • PATLAYICI MADDELER/ SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ
 
 

PROTEKNİK MADDE İTHALİNDE İSTENECEK BELGELER

 
 
• Valilik Makamından havaleli dilekçe (İthal edilecek Ülkenin, yabancı firmanın, giriş yapacağı Gümrük Kapısının, Havayolu-Karayolu Deniz ve Tren yolunun, kaç seferde ithal edileceğinin ve ne kadar malzeme ithal edileceğinin dilekçede açık açık belirtmesi gerekir. (Dilekçeye noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi eklenecektir.)
 
• Beyanname ve Vergi Dairesi Dekontu. (Şirket yada şahsin kayıtlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden makbuz)
 
• Şirket yetkilisi-şahıs ve Mesul müdürlerin Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi İmza sirküsüne istinaden, mesul müdürler ise şirket yetkilisi tarafından vekalete istinaden verecekler.)
 
• Proforma (Teklif) fatura aslı ya da noter tasdiklisi .
 
• Proforma fatura Türkçe tercümesi aslı yada noter tasdiklisi .
 
• İthal edilecek mala ait katalog.
 
• İthal edilecek ürün ile ilgili ruhsat sorumlusu ve mesul müdür tarafından verilmiş noter taahhütnamesi (Taahhütnamede faturanın tarihi ve sayısı belirtilecektir.)
 
• İthal edilecek mala ait Menşei şehadetnamesi. (asil yada noter tasdiklisi)
 
• PROTEKNİK Maddeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi fotokopisi.(Noter ya da Şubeden tastiklenecek)
 
• Depo Muvafakatnamesi (Asli yada noter tasdiklisi)
 
• Ithal edilecek mala ait Katalog asli yada noter tastiklisi .
 
• Ticaret Sicil Gazetesi asli yada noter tasdiklisi (Ticaret Sicilinde bu tür maddelerin ithalatçisi oldugunu belirtmesi gerekir)
 
• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçe asli yada noter tastiklisi,
Evraklari tamamlanan sirket yada sahislara ait ithal izin talepleri ile ilgili dosyalari ithal izni için Valilik görüsü ile Içisleri Bakanligina yazilarak gönderilir, ithal izni kendisine Içisleri Bakanliginca verilir.
 
 

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER VE ŞARTLAR


(87/12028 Karar Sayılı Tüzüğün 121.Maddesi ile (Yönetmeliğin Madde:5-6.Maddesi)

Madde:5 (Adaylarda Aranacak Nitelikler)
• 18 yaşından büyük olmak, 

• En az ilkokul mezunu olmak,

• Ateşli silahlar ve/veya patlayıcı maddelerle islenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak, 

• Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda ayni veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak, 

• Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak, 

• Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçlarla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak, 

• 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak, 

• Ateşleyicilik isine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak, 

• Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak, 

• Kısıtlı olmamak şartları aranır. 

Madde:6 ( Adaylardan istenecek belgeler) 

Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri Il Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı) 

• Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf, 

• Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi) 

• Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu, 

• Adli sicil belgesi. (Adli sicil kaydı arşiv kaydı ile birlikte şubeden temin edilecek matbu evrakın arkasına alınacak olup, suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yada suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir. 

• Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form 

Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından asli ile karsılaştırılarak "Asli Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır. 
Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir. 

Madde:11 (Belge Çeşitleri) 

(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: PROTEKNİK maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir. 

(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir. 

(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi isini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
 
 
 

PATLAYICI MADDELER/SATIN ALMA VE KULLANMA VE KULLANMA İŞLEMLERİ

(MADEN SAHASI- TAŞOCAĞI SAHASI V.B. İŞYERLERİ) PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER. (87/12028 Karar Sayılı Tüzük'ün Madde:118)
 
• İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe: ( işyeri sahasını gösteren harita mühendisince hazırlanmış basit kroki (işyeri tahkikatı yazılırken bu krokiden yararlanılıyor) ile şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ve ticari sicil gazetesinin eklendiği, ruhsat sorumluları ile Patlayıcı Madde Ateşçilerinin belirtildiği dilekçe.) 

• Depolama İzin Belgesi (Şirket yada şahsin deposu varsa) 

• Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde) 

• Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu (Komisyonun yaptığı denetim formu) 

• Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu (İzin talebinde bulunan şahıs ve şirketlerde çalışan maden mühendisleri tarafından ihtiyaca göre hazırlanacak ihtiyaç raporu) İhtiyaç raporuna maden mühendisinin diploma ve maden mühendisliği kimlik belgesinin eklenerek, İhtiyaç raporu şirket yetkilisinin imzaladığı dilekçe ile şubemize getireceklerdir. 

• Vekâletname noterden .(şahıs veya şirketlerin ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerine, (şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) verecekleri Noter Vekâleti) 

• Noter Taahhütnameleri : (Müracaatçı şirket yetkilileri ile şahısların, patlayıcı madde ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerinin (Şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) yapılacak is ile ilgili Noter Taahhütnameleri.)

• Ateşleyici Yeterlilik Belgesi: (Noter tasdikli yada aslini getirtmek suretiyle şubemizce de tasdikledir.) 

• İse Dair Belge : (Noter tasdikli olacak (Maden ruhsatı, Redevans ve İş Sözleşmesi ve İnşaat temellerinde kullanılan patlayıcı ruhsatı talebiyle ilgili noter tasdikli tapu, Belediyeden verilmiş yapı Ruhsatı İnşaat İzni v.b.)

• Depo Muvafakati: (Depo başkasına ait ise) 

• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi asli yada noter tasdiklisi, (Patlayıcı Maddelerin kullanacağı işyeri sahası (IR: AR: numaraları belirtilecek) ile patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı (2) tane araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçlarla nakli sağlanacaktır.) 

• Eski İzin Belgesinin Asli (İzin belgelerinin yenilenmesinde istenir.) 

• Beyanname. (Şubemizden alacakları matbu Beyanname doldurulup şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.) 
Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
Şirket yetkilileri ya da şahıslar ile görevlendirdikleri Patlayıcı Madde Ruhsat Sorumluları ve Patlayıcı Madde Ateşçilerinin. 

• Vukuatlı nüfus örneği (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak) 
Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri Il Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı) 

• Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf, 

• Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi) 

• Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu, 

• Adli sicil belgesi. (Adli sicil kaydı arşiv kaydı ile birlikte şubeden temin edilecek matbu evrakın arkasına alınacak olup, suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yada suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir. 

• Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı silah istek formu

Fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından asli ile karsılaştırılarak "Asli Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır. 
Valilikçe durumu uygun görülenlerden, dosyaları Bakanlığa gönderilen adaylara ait liste, sınav kuruluna intikal ettirilir.
 
 
 

PATLAYICI MADDELER/ SATIN ALMA VE SATIŞ İŞLEMLERİ

 
(SATIŞ DEPOSU ) PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER
 
• İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe .(Satış İzin Belgesi talebinde bulunan şirket ya da şahısların Tüzüğün 113'üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi- Şirket ise noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi dilekçeye eklenecek.)
 
• Depolama İzin Belgesi-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.
 
• Vekalet-Taahhütname (Patlayıcı Maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek.)
 
• Patlayıcı Madde Beyannamesi (Şubede temin edilecek –Beyanname ile ilgili Şirket yada sahsın vergi Dairesinden aldığı makbuz)
 
• Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı yada noter tasdiklisi. Patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı (2) adet araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçla nakledilecektir.
Patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi verilecek şahıslar için; 
Şirket yetkilisi-şahsin, Patlayıcı Madde Ruhsat Sorumlusunun 

• Vukuatlı nüfus örneği (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
 
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( önlü arkalı)
 
• Resimli İkametgah (Polis Jandarmadan arkası imzalı ve mühürlü tasdikli olacak)
. Sağlık Raporu ( Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında Psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı olmadığına dair doktor raporu (Almış olduğu sağlık kurulusunun mühür ve kasesi ile tasdikli olacak.)
 
• Adli Sicil belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte şubeden almış olduğu adli sicil kağıdının arkasına alınacak) varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek)
 
• 5 Adet Resim (Patlayıcı Madde Sorumluları için)
 
• Örnek-5 Şube tarafından yapılır.
 
• İşyeri Tahkikatı : (İşyerinde patlayıcı madde kullanılmasında asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır. Yukarıda istenen belgeleri tamamlandıktan sonra Şubeden Vali imzası ile işyerinin bulunduğu Kaymakamlığa yazılır)
“Patlayici Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi” verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda şirket yetkilisi-şahıs ve ruhsatla ilgili olarak görevlendirilen kişilerin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir.
Durumu uygun görülen ve evrakları tamamlanan şirket veya şahısların İzin Belgesi ile ilgili evrakları hazırlanarak onay için Valilik Makamına arz edilir
 ​
 • CİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Polis Eşleri Derneği
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polis Akademisi
 • Turn Back Crime