Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Hususi Pasaport

Giriş

5682 SAYILI PASAPORT KANUNUN 14. MADDESİNİN (A) BENDİNDE BELİRTİLEN HÜKÜM ÜZERE HUSUSİ(YEŞİL) DAMGALI PASAPORTLAR;

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. (Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

          Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

          (Değişik: 3/3/1993-3868/1 md.) (…) il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.

          Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

          (Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

 

(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

NOT: Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası ve benzeri işyerinde çalışanlarından;

  Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

  Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

  Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olmak,

 

DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR:

·         Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek Hususi Pasaport Talep Form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve Hususi Pasaport Talep Formunun bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir. Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık  geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelin(müracaatçının) evrakları işleme alınmaz. (İmza Sirküleri değişiklik olmaması halinde düzenlendiği tarihten itibaren BİR YIL GEÇERLİDİR)

 

·         2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

 

·         Hususi Pasaport Talep Formları düzenlendiği tarih itibariyle 60 (altmış) gün geçerlidir.

 

·         Anne baba boşanmış ergin olmayan çocuklardan velayet hakkı yargı kararı ile anne veya babadan hangisine verilmiş olursa olsun, çocuğun ebeveynlerinden hangisinin hususi damgalı pasaport alma hakkı var ise yargı kararı ile velayet hakkı verilen ebeveynin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde Anne ve Babası boşanmış ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından hususi damgalı pasaport verilmektedir.

 

·         Evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih çocukların baba tarafından tanınmış ve nüfus kütüğüne kaydını yaptırmış olması ayrıca annesinin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından hususi damgalı pasaport verilmektedir. (Ergin olmayan çocukların anne/baba yanında yaşama şartı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır)

 

·         Vefat eden hak sahibinin başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşleri de Hususi Damgalı Pasaport alabilirler. Hak sahibi vefat ettikten sonra ilk kez pasaport işlemi yapacak eş için: vefat eden eşinizin çalıştığı kurumundan vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir resmi belge getirmelidir.

 

·         Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde; 1-Ergin olmayan çocuklara, 2- Ergin olsalar dahi evli olmamak, iş sahibi olmamak ve öğrenimi devam etmek kaydıyla 25 yaşının ikmaline kadar olan çocuklara, 3- Ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu, resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara, 4- Vefat eden ebeveyninden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar, iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirlenen diğer şartları taşıyanlara hususi damgalı pasaport verilebilmektedir.

 

·         Pasaport Talep Formlarına memurların bizzat iktisap ettiği KADRO DERECELERİ (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi ) yazılmamalıdır. Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi damgalı pasaport müracaat işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1 veya 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi damgalı pasaport talep formu tanzim edilmemelidir.

 

·         Hususi pasaport işlemlerinde memurların son statülerinin önemli olduğu(GÖREV UNVANLARI ve EĞİTİM DURUMUNU belirtir yazı) ve pasaport talep formları güncel olması gereken evraklar olduğu için kurumunuzdan Hususi Pasaport Talep Formu aldıktan hemen sonra müracaatınızı yapmalısınız.

 

·         Reşit(ergin) olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname verilmelidir.

 

·         Hususi Pasaport talep eden 12 yaşından gün almış çocukların müracaatı sırasında pasaport tanzim sisteminden alınan formu imzalamaları ve imzalarının sisteme elektronik olarak taratılması gerekmektedir. Bu nedenle pasaport alacak 11 yaşını bitirmiş (12 yaşından gün almış) çocukların müracaat sırasında şubemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

·         Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede İl Emniyet Müdürlüğümüze veya en yakın Polis/Jandarma birimine müracaatta bulunmalıdır.

 

·         HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORTLAR HARÇTAN MUAFTIR. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar SADECE CÜZDAN BEDELİ OLARAK BELİRLENEN ÜCRETİ (2018 yılı için 108.00(yüz sekiz) TL.dir) ödeyip makbuzunu getireceklerdir.

 

·         Hususi Damgalı Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa edenler/olanlar ve eşleri için 5 (BEŞ) YILLIK SÜRE İLE VERİLİR.

 

·         Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı vardır.

 

·         Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.

 

NOT: 

1.    Hususi Damgalı Pasaport işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

2.    HUSUSİ PASAPORTLAR 5 YILLIK SÜREYLE VERİLİR.

3.    Şartlarının Tamamını Taşıyan ve Bu Şartları Taşırken Emekli Olanların Pasaport İşlemleri; belirtilen şartları taşıyanların kendilerine, eşlerine, ergin olmayan çocuklarına, ergin olsalar dahi evli olmamak, iş sahibi olmamak ve öğrenimi devam etmek (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu öğrenci belgesinin aslı ile belgelemek şartı ile) kaydıyla 25 yaşının ikmaline kadar olan çocuklara, Ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu, resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

4.    Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar; Emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) bir defaya mahsus olmak üzere Emekli olduğunuz tarihteki KADRO DERECENİZİ, ÜNVANI VE EĞİTİM DURUMUNU gösterir yazı getirmelisiniz.

5.    Müstafilerin (İstifa Eden) pasaport işlemleri: Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Müstafi olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) müstafi olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir resmi yazı getirilmelidir.

6.    Şehit Eş ve Çocuklarının Pasaport İşlemleri: 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre; aylıkları, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3'üncü maaş derecesine gelen şehit eşlerine ve evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız/erkek çocuklarına talepleri halinde yanında yaşama şartı aranmaksızın ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; “Hususi Damgalı Pasaport” verilmektedir. Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kurumdan alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit belgesi ile Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

7.    18 yaşından küçük çocuklar için : Ergin olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair ÖĞRENCİ BELGESİ (okul numarası ve sınıfını belirtir şekilde okullarından alınmış ıslak imzalı ve mühürlü) getirmeniz  halinde 5 yıllık, Muvafakat (bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında ebeveynlerin hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır.)

8.    18 - 25 yaş arası çocuklar için: Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi aslı,

9.    Parmak izi Çıktısı: 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7(yedi) yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

 

 

 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Ø  Hak sahibinin İlgili Kurumundan alacakları, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı (ıslak imza ve mühürlü) Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu,

Ø  2(iki) Adet Biyometrik Fotoğraf

1. Arka fon beyaz olmalıdır.

2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır

3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır

4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.

5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır

 

Ø  TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)

Ø  Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)

Ø   Banka veya maliye veznesine yatırılan 108.00(YÜZ SEKİZ) TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

Ø  Daha önce pasaport alınmışsa, pasaportun geçerliliği bitmiş ise de başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.

 

ANNE BABA BOŞANMIŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ANNE BABADAN BİRİ VEFAT ETMİŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.

ANNE BABA HİÇ EVLENMEMİŞ İSE

Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. Baba tanıma yapmış olsa bile, çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.

 

ANNE BABADAN BİRİ YA DA İKİSİ HAPİSTE YA DA KISITLI İSE

Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.

Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dahil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.

Anne babanın her ikisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ANNE VE BABA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE

18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müra caat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ÇOCUK EVLATLIK EDİNİLMİŞ İSE

Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER