Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Hizmet Pasaportu

Giriş
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Form Örneği için Tıklayınız​

  

5682 SAYILI PASAPORT KANUNUN 14. MADDESİNİN (B) BENDİNDE BELİRTİLEN HÜKÜM ÜZERE HİZMET DAMGALI PASAPORTLAR;

Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik (siyah) veya hususi(yeşil) damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

            Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.

            (Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan aldıkları öğrenci belgesinin aslı ile belgelemek şartıyla)  devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu(tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

NOT: Hizmet damgalı pasaportlarda süre olsa dahi görevle ilgili her yurtdışına çıkışta kurumdan onaylı “Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu” sisteme kayıt edilmesi için ilgili emniyet müdürlüklerine getirilmesi gerekmektedir.

 

 

HİZMET DAMGALI PASAPORT ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 

 Hak sahibinin İlgili Kurumundan alacakları, bilgilerinin bulunduğu, resimli ve onaylı (ıslak imza ve mühürlü) Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu, (Her görevlendirmede mutlaka kurumdan onaylı Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu getirilecektir. Görevin süresinin uzun veya kısa olması önemli değildir.)

 2(iki) Adet Biyometrik Fotoğraf,

 

1. Arka fon beyaz olmalıdır.

2. Fotoğraf cepheden yüz hatları net görülecek şekilde çekilmiş olmalıdır

3. 45 x 60 mm ya da 50 x 60 mm boyutlarında olmalıdır

4. Şahsın son halini gösterir olmalıdır.

5. Yüzü engelleyen saç, toka, şapka gibi şeyler kullanılmamalıdır

 TC Nüfus hüviyet cüzdanı (Sadece aslı kabul edilmektedir.)

 Parmak izi (Müracaat esnasında alınmaktadır.)

 Banka veya maliye veznesine yatırılan 108.00(YÜZ SEKİZ) TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

 Daha önce pasaport alınmışsa ve pasaportun geçerliliği devam ediyorsa, pasaport hak sahibinin kurumuna teslim edilerek muhafaza altına alındığına dair resmi yazı getirilmelidir. Pasaportun geçerliliği bitmiş ise başvuru sırasında eski pasaport getirilmelidir.

 Hizmet Damgalı Pasaport görev dönüşünde göreve gönderen kurum tarafından muhafaza altına alınarak, muhafaza altına alındığına dair yazı ile hak sahibi müdürlüğümüze gelerek pasaport müracaatında müdürlüğümüze teslim ettiği pasaportunu geri alacaktır.

NOT: Göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 25 gün önce, göreve gidilen ülke Hizmet Pasaporta vize istemiyor ise müracaat için, görev başlangıç tarihinden 15 gün önce, müdürlüğümüze gelinmelidir. Bu tarihlerden önce sistem müracaatı kabul etmemektedir. (A.B.D ve İngiltere için 10 günlük ek süre ilave edilir.)

ÖNEMLİ: 

1.      Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formları düzenlendiği tarih itibariyle 60 (altmış) gün geçerlidir.

2.      Spor federasyonları tarafından yurtdışına görevli gidecek olan sporcuların bağlı bulundukları federasyon başkanlıklarınca imzalanan görev onayları ve hizmet damgalı pasaport talep formları ile müracaat etmeleri halinde pasaport verilmektedir.

3.      Uluslararası organizasyonlar kapsamında yurtdışına çıkmaları gereken Gençlik ve Spor Bakanlığınca tanınan spor federasyonları milli takım kafileleri, spor kulüpleri ile federasyonlarca yurtdışına çıkması uygun görülen ferdi sporcu, antrenör, hakem, engelli refakatçisi, tercüman, spor destek elemanları, idareci ve ulusal temsile haiz olduğu belirlenen gruplara talepleri halinde ilgili federasyon Yönetim Kurulu kararına dayandırılmış Federasyon Başkanlığı Oluru doğrultusunda,

4.      Genel idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim kültür faaliyetleri çerçevesinde ülke tanıtım amaçlı olarak yapacakları yurtdışı etkinliklere; ülkemizi temsile yetkili Gençlik ve Spor Bakanlığınca tanınan federasyonlardan görevlendirmelerin yapılması,

5.      İl özel idaresi ve belediyelerce eğitim kültür faaliyetleri doğrultusunda(sporcu, folklorcu, dansçı, müzisyen, kültürel etkinlik vb.) ülke tanıtım amacıyla yapacakları yurtdışı etkinliklerine; öncelikli olarak ülkemizi temsile yetkili Gençlik ve Spor Bakanlığınca tanınan federasyonlardan görevlendirmelerin Valilik Onayı ile yapılması, gerekmektedir.

6.      Hizmet damgalı pasaportu alacak kişi eşine ve çocuklarına da hizmet pasaportu alacak ise kurumunun İl Müdürlüğünden alacağı Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formuna eş ve çocukların da resmini eklemesi gerekmektedir. Başvuru sırasında başvuruda bulunacak diğer bireyler de bizzat bulunmalı ve her başvuru sahibi için diğer belgelerin hepsi gereklidir.

7.      18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için; ebeveynlerinin ya da mahkemece tayin edilmiş ise vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Kelime olarak ‘izin verme, tasdik etme’ anlamına gelen muvafakat, pasaport müracaatında ‘küçükler ve kısıtlılar adına pasaport alabilmesi için ebeveynler ya da vasisi tarafından verilen izin’ anlamına gelmektedir. Muvafakat verecek kişiler (her iki ebeveyn) bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler. Ayrıca yurt dışında bulunan vasi veya veli kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.

8.      Yurt dışında düzenlenen muvafakatnamelerin müracaat esnasında aslının, yabancı dilde düzenlenmiş ise aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Konsolosluklarınca düzenlenmiş muvafakatname ilgili konsolosluğun faksından müracaat biriminin faksına gönderilmesi durumunda bu belge de kabul edilmektedir.

9.      Parmak izi Çıktısı : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7(yedi) yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

 

 

ANNE BABA BOŞANMIŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için mahkemece velayet hakkı kendisine verilmiş olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir. Boşanma ve velayet konusu nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise velayet sahibi ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir..

ANNE BABADAN BİRİ VEFAT ETMİŞ İSE

Çocuğun pasaport alabilmesi için hayatta olan ebeveynin muvafakat vermesi yeterlidir.

ANNE BABA HİÇ EVLENMEMİŞ İSE

Bu durumda velayet hakkı anneye aittir. Annenin tek başına muvafakati işlemler için yeterlidir. Baba tanıma yapmış olsa bile çocuğun pasaport alması esnasında bilgisi ve izni gerekmemektedir. Babanın, ancak velayet davası açması ve çocuğun velayetinin babaya ya da ortak olarak anne-babaya verilmesi durumunda muvafakati aranmalıdır.

 

ANNE BABADAN BİRİ YA DA İKİSİ HAPİSTE YADA KISITLI İSE

Anne babadan birisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kısıtlı almayan ebeveynin muvafakati işlemler için yeterlidir. Kısıtlı olan ebeveynin kısıtlı olduğunun (hapiste hükümlü olarak cezasının infazını bekleyen ebeveynler için cezaevinden alınacak hükümlü olduğuna dair yazılı belge ya da akli yeterliliğe sahip olmayan ebeveyn için müracaat memurunun kanaati) yetkili makamlarca kanıtlanması halinde diğer ebeveynin muvafakat vermesi çocuğun pasaport işlemleri için yeterlidir.

Cezaevinde tutuklu bulunan ebeveynler (tutukluluğun cezai bir müeyyide olmayıp sadece tedbir kararı olduğundan adli makamlarca kesin hüküm verilinceye kadar) ergin olmayan çocukları için muvafakat vermeleri gerekmektedir. Bu işlem noter tarafından yapılacağı gibi, tutuklu ebeveynin ve pasaport talep edilen çocukların açık kimlik bilgileri(T.C. Kimlik Numarası dâhil) yanında çocukların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri muvafakatini içeren Cezaevi Müdürlüğü tarafından imzalanmış ve bağlı bulunulan Cezaevi Savcılığınca onaylanmış dilekçeler de muvafakatname olarak kabul edilecektir.

Anne babanın her ikisi hapiste ya da kısıtlı ise çocuğun pasaport alabilmesi için kendisine mahkemece tayin edilmiş vasisinin muvafakat vermesi gerekmektedir. Eğer daha evvel çocuğa vasi atanmamış ise; ilgili mahkemelere müracaat ederek vasi tayininin yapılması gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ANNE VE BABA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE

18 yaşından küçükler evlenmeleri halinde reşit kabul edilmektedir. Dolayısıyla anne baba 18 yaşından küçük ve evli ise çocuklarının pasaport alabilmesi için muvafakat vermeleri yeterlidir. Anne baba evli değil ise çocuğa mahkemece vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Vasi tayini nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise vasiden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise vasinin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.

ÇOCUK EVLATLIK EDİNİLMİŞ İSE

Çocuğun velayeti mahkemece kime/kimlere(Mahkeme çocuğun velayetini ebeveynlerden birine ya da her iki ebeveyne verebilmektedir) verilmişse ebeveynden/ebeveynlerden alınacak muvafakat ile işlem yapılır. Mahkemece velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir (Velayet müşterek olarak ebeveynlere verilmişse her iki ebeveyninin muvafakat vermesi gerekmektedir). Kesinleşmiş velayet kararı mahkemece ya da taraflarca nüfus idarelerine bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş ise velayet sahibi ebeveynden mahkeme kararı istenmemektedir. Ancak karar sisteme kayıtlı değil ise ebeveynin müracaat esnasında kesinleşmiş mahkeme kararını ibraz etmesi istenmektedir.​
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Polis Akademisi
  • Turn Back Crime
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER